Vi skal sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle

Rent vand og ordentlige toiletter redder millioner af børneliv

Verdensmål 6 siger, at alle mennesker i verden skal have lige adgang til drikkevand, san­itet og hygiejne, hvilke også indebærer ordentlige toilet­forhold og kloakering. Det er samtidig uhyre vigtigt, hvis vi vil opnå Verdensmål 3 om sundhed for alle, da rent vand og sanitet er en af de vigtig­ste forudsætninger for sund­hed – dårlige toiletforhold og urent drikkevand fører eksempelvis til diarré, der er en af de største dødsårsager globalt, især for børn. I 2019 døde flere end 1.300 børn hver eneste dag på grund af diarré. På verdensplan har der været fremgang: I dag har tre ud af fire mennesker nu adgang til rent vand, og over halvdelen af jordens befolkning har nu ordentlige sanitære forhold. Det bety­der også, at antallet af døds­fald fra diarrésygdomme er halveret siden 1990. Men der skal mere fart på, hvis verden skal nå målet inden 2030. I verden er der nem­lig stadig tre milliarder men­nesker, som ikke kan vaske deres hænder i hjemmet, og der er over en milliard men­nesker, som fra dag til dag er usikre på, om de kan få rent vand at drikke.

Vores grundvand er godt, men sprøjtegifte finder vej til drikkevandet

I Danmark har borgerne generelt stabil og lige adgang til rent drikkevand. I en dansk kontekst hand-ler målet derfor især om kvaliteten af drikkevandet med fokus på at forhindre forurening af grundvandet. De fleste steder er grund­vandet af god kvalitet, men tidligere tiders sprøjtegifte truer drikkevandet. Ud fra stikprøver kunne miljø-styrelsen i 2018 konstatere, at cirka 26 procent af grund­vandet overskred miljø-styrelsens grænseværdi for pesticider.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Ændring i omfanget af vandrelaterede økosystemer
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Træbevokset areal 2011 (12,5%)
  2. Træbevokset areal 2016 (12,7%)
  3. Våde lysåbne habitater 2011 (4,9%)
  4. Våde lysåbne habitater 2016 (5,3%)
12,5%Træbevokset areal 201112,7%Træbevokset areal 20164,9%Våde lysåbne habitater 20115,3%Våde lysåbne habitater 2016

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af arealregnskabet. Indikatoren viser udbredelsen af de udvalgte arealdækketyper i 2011 og 2016 som andel af det samlede danske areal. Arealregnskabet er en del af Danmarks Statistiks grønne nationalregnskab og indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i den internationale miljøregnskabsmanual SEEA2012 udgivet af FN, Verdensbanken, IMF, OECD og Eurostat.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.