Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannelse samt standse jordforringelser og tab af biodiversitet

Vi forvandler savanner, regnskov og moser til marker

Det er nok gået de færreste forbi, at verdens vilde dyr og planter er under pres. Faktisk er de så pressede, at nogle forskere nu taler om en sjette masseuddøen. Ved seneste masseuddøen, for 65 millioner år siden, forsvandt omkring 76 pro­cent af jordens arter, og det er vigtigt, at verden han­dler nu, for den globale biodiversitetskrise er drevet af os mennesker. Hvis man for­estiller sig en kæmpestor vægt, der vejede alle menne­sker og dyr i verden, så ville mennesker udgøre knapt en tredjedel af den samlede vægt, mens tamdyr som køer og svin ville udgøre to tred­jedele, mens alle vilde dyr i hele verden kun ville veje sølle tre procent. At der er så få vilde dyr tilbage skyldes især, at mennesket i enorm grad har omdannet de vilde dyrs levesteder, som eng, skov og mose, til land­brugsland. Alt er dog ikke tabt endnu. Visse ikoniske arter er reddet fra at uddø takket være en målrettet ind­sats. Blandt andet er pandaen langsomt på vej tilbage, og flere og flere vilde tigere kan nu høres brøle i de indiske og nepalesiske regnskove. Men naturparker og fredede, afgrænsede landområder er ikke nok til at modvirke biodiversitetskrisen. Det kræver også, at vi bremser klima­forandringerne, nedbringer forureningen, gør vores produktion bæredygtig og sænker vores forbrug – især hos os i de rige lande, hvor forbruget er tårnhøjt.

Naturen er presset i Danmark

Danmark klarer sig godt på mange af de områder, som Verdensmålene kommer ind på, men Verdensmål 15 er ikke et af dem. Ifølge de nyeste tal er Danmark det mest intensivt opdyrk­ede land i Europa, og det monotone marklandskab gør det svært for mange planter og dyr, der har brug for særlige levesteder. Men heldigvis er der også nogle fremskridt for biodiversi­teten i Danmark. Siden 1990 er den del af landet, som er dækket af skov, steget fra 5.445 til 6.333 kvadrat­kilometer. Det er desuden blevet besluttet at oprette 15 nye naturnationalparker og udlægge næsten 75.000 hektar urørt skov.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Skovområde som andel af samlede landområde
Kilde: Danmarks Statistik

14,5 %

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Sådan går det med målet i Danmark

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialerne på Verdenstimen.