Vi skal sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

På en generation er levealderen steget med otte år

Verdensmål 3 handler om, at alle menne­sker i alle aldre skal have mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk. Inden 2030 skal der være gjort en ende på epi­demierne aids, malaria og tuberkulose, og alle i verden skal have adgang til vac­ciner og en grad af universel sygesikring. På verdensplan er der sket store fremskridt de seneste år. I dag lever mennesker i gennemsnit mere end otte år længere end i 1990. I samme periode er andelen af børn, der dør, før de er fyldt fem år, mere end halveret, og andelen af mødre, der dør i barselssen­gen, er faldet med 38 procent mellem 2000 og 2017. Men Verdensmål 3 hænger tæt sammen med Verdensmål 1: Hvis vi skal komme dårligt helbred til livs, må vi også bekæmpe fattigdom. Med fattigdom følger nemlig dårlig hygiejne og mang-lende adgang til medicin, som er afgørende for, om man dør af sygdomme som hiv, diarré og lungebetæn­delse, der godt kan behand-les. Samtidig skal der findes mange flere penge til indsat­serne mod hiv, tuberkulose og malaria, hvis målene mod dem i 2030 skal nås.

Vi skal sikre den lige ret til sundhed

I Danmark har alle ret til at blive behandlet gen­nem den offentlige syge­forsikring. I en dansk sammenhæng handler Verdensmål 3 derfor især om at bekæmpe ulighed i sundhed, styrke mental sundhed, bekæmpe kræft og kroniske sygdomme samt at forebygge tobaks­rygning og stof- og alkohol­misbrug. På flere områder går det godt for sundhed og trivsel i Danmark. Siden 2015 er den gennemsnitlige levealder for både mænd og kvinder steget med cirka ét år, lidt færre danskere tager psykofarmaka og andelen af danskere, der overlever kræft, er steget svagt men støt siden 2015.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL
Kilde: Danmarks Statistik

  1. Pr. 100.000 personer
520540560580600620640200620072008200920102011201220132014

Forklaring: Antallet af personer, der er døde af hhv. hjerte/karsygdomme, kræft, diabetes og KOL er sat i forhold til 100.000 personer i befolkningen.

Aldersstandardiseret udbredelse af brug af tobak blandt personer fra 15 år og opefter
Kilde: Danmarks Statistik

  1. I alt (pct)
20222426283020082009201020112012201320142015201620172018

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af 'Danskernes rygevaner 2018'. Antallet af daglig- og lejlighedsvise rygere er sat i forhold til antal i befolkningen fra 15 år og opefter.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Brug Verdensmålene

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialet på Verdenstimen.