Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene

Verden skal bindes tættere sammen

Vi lever i dag i en glo­baliseret verden, hvor lande er for­bundet på kryds og tværs i ét stort og sammenviklet net­værk. Når verdens proble­mer skal løses, er der derfor mange forskellige aktører på tværs af landegrænser, som skal bidrage. Selvom Verdensmål 17 om partner­skab for handling kan lyde som et flyvsk mål, så er det faktisk ret simpelt: Hele verden skal arbejde mere og tættere sammen, hvis vi skal indfri Verdensmålene. Landene skal arbejde sam­men både teknologisk, økonomisk og politisk, og både virksomheder, myn­digheder, civilsamfund og helt almindelige menne­sker skal tage målene til sig og arbejde sammen for at nå dem. Men mål 17 handler også om, hvordan vi skal skaffe finansiering til at gen­nemføre Verdensmålene. Udviklingslandenes eksport skal øges, handelsbarrierer skal fjernes og de rige lande skal overholde deres løfte om at give 0,7 procent af bruttonationalindkomsten til at støtte de fattigste lande hvert år. I 2020 overholdt kun syv lande, heriblandt Danmark, det løfte. Selvom det tegner et sort billede af den inter­nationale solidaritet, så går det faktisk fremad, og verdens udviklingsbistand er fordoblet mellem 2000 og 2020.

Over 40 år med høj udviklingsbistand

Danmark har aktivt bidraget til udviklingen ved at over­holde løftet om udviklings­bistand hvert år siden 1978. På den anden side er direkte investeringer fra Danmark i udviklingslandene fal­det i perioden 2015-2018, og Danmarks import fra de mindst udviklede lande udgør blot 1,33 procent af den sam­lede danske import. Import fra alle udviklingslande udgjorde i 2019 15 procent.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af personer, der bruger internettet
Kilde: Danmarks Statistik

98 %

Indikatoren er opgjort på baggrund af den stikprøve-baserede undersøgelse ’It-anvendelse i befolkningen 2017’. Undersøgelsen er udarbejdet af Danmarks Statistik og bygger på et harmoniseret EU-skema. Andelen af personer, som bruger internettet er defineret som personer i alderen 16-74 år, der har anvendt internettet i de seneste tre måneder.

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialerne på Verdenstimen.