Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

”Uden fred kan der ikke være nogen bæredygtig udvikling, og uden bæredygtig udvikling kan vi ikke opnå fred”. Så direkte siger FN det selv i forordet til Verdensmålene.

Desværre er det indtil videre ikke lykkedes FN at opnå den internationale fred og sikkerhed, der er organisationens hovedformål. Antallet af væbnede konflikter ligger i dag højt, hvis man sammenligner med de seneste tyve år. Men med til historien hører også, at vi i dag har færre krige og langt færre dødsofre for konflikt end under den Kolde Krig. Og hvis vi kigger endnu længere tilbage, har verden ofte været langt mere brutal, end den er i dag. Så selvom verdenssituationen i dag er alvorlig, er det altså ikke korrekt at sige, at verden var mere fredelig i gamle dage.

Det er grundlæggende vigtigt at sætte en stopper for krig, men freden kan ikke stå alene. Verdensmål 16 handler også om at reducere alle andre former for vold, blandt andet fra organiseret kriminalitet og terrorisme. Menneskehandel skal stoppes og våbensmugling skal begrænses.

Samtidig er retfærdighed et helt centralt nøgleord i verdensmålet. Alle skal behandles retfærdigt, hvilket især vil sige, at mennesker i alle verdens lande skal leve i retssamfund, hvor vi kan stole på, at politikere, politi og dommere ikke er korrupte. Vi skal have mulighed for deltage i samfundets beslutninger på alle niveauer. Vejen væk fra vold kommer, når vi alle kan se, at vi selv har en reel mulighed for at skabe os en ordentlig fremtid.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af befolkning, der føler sig sikre, når de går alene rundt i deres nærområde
Kilde: Danmarks Statistik

89,1 %

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Rigspolitiet. Antallet af personer på 15 år og derover, der har svaret 1, 2 eller 3 på spørgsmålet ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” er sat i forhold til alle personer i befolkningen på 15 år eller derover.

Antal af ofre for overlagt mord pr. 100.000 mennesker

  1. Mænd (1,8)
  2. Kvinder (0,7)
1,8Mænd0,7Kvinder

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune eller er underviser - og i din hverdag. Er du skoleelev, så lav opgave om Verdensmålene.