Vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Mindre krig og vold i verden

Verdensmål 16 handler om, at alle skal kunne leve trygge og fredelige liv i inkluder­ende samfund, hvor der er tillid mellem borgere, insti­tutioner og politikere. Trods flere igangværende krige går udviklingen på verdens­plan alligevel generelt i den rigtige retning i det store billede. I dag er der ikke nær så mange krige mellem lande og stater, som der var for 100 år siden, og der er også langt færre grupper, som udøver vold mod civile, end der var bare i midten af 2000’erne. Antallet af mennesker, der dør på grund af konflikt og krig, er også faldet. Alligevel er krig stadig et kæmpe prob­lem, der slår mange ihjel og ødelægger folks liv og frem­tid. Derfor hænger fred, retfærdighed og stærke institu­tioner sammen i Verdensmål 16. Kuren mod krig og vold afhænger ikke mindst af, om folk oplever, at de lever i ret­færdige samfund, hvor de har mulighed for at skabe et godt liv og en værdig fremtid for sig selv.

Tilliden er høj i det danske samfund

Verdensmål 16 er et af de mål, hvor Danmark klarer sig rigtig godt, og Danmark er flere gange blevet udnævnt til verdens mindst korrupte land. Tilliden i samfundet er generelt høj herhjemme. Danmark har også deltaget i en lang række fredsbevarende mis­sioner rundt om i verden siden 1948 for at beskytte civile mod overgreb. I en dansk kontekst handler Verdensmål 16 også om at brede voldsbegrebet ud, så det også rummer de danskere, der bliver udsat for psykisk og seksuel vold. Herhjemme steg antallet af anmeldte voldsforbrydel­ser med 58 procent mellem 2015 og 2018.

Sådan går det med målet i Danmark

Her finder du data for målet. Klik på kilden for at dykke ned i tallene.

Andel af befolkning, der føler sig sikre, når de går alene rundt i deres nærområde
Kilde: Danmarks Statistik

89,1 %

Forklaring: Indikatoren er beregnet af Rigspolitiet. Antallet af personer på 15 år og derover, der har svaret 1, 2 eller 3 på spørgsmålet ”På en skala fra 1-7, hvor 1 er ’jeg føler mig grundlæggende tryg i mit nabolag’, og 7 er ’jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag’, hvor tryg eller utryg føler du dig så?” er sat i forhold til alle personer i befolkningen på 15 år eller derover.

Antal af ofre for overlagt mord pr. 100.000 mennesker

  1. Mænd (1,8)
  2. Kvinder (0,7)
1,8Mænd0,7Kvinder

Delmål

Hvert Verdensmål har en række konkrete og handlingsrettede delmål, der uddyber de områder, som målet dækker over.

Nyheder og materialer

Hent ikonerne, læs nyheder og find events

Hvad kan du gøre?

Brug Verdensmålene, hvis du arbejder i en virksomhed, organisation eller kommune. Find ikoner, rapporter og andre materialer her. Er du lærer eller elev, så dyk ned i undervisningsmaterialerne på Verdenstimen.